Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb při poskytování všech služeb a dodávek zboží společností HEZKEY s.r.o.


(dále jen „všeobecné obchodní podmínky“)


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky při poskytování všech služeb a dodávek zboží poskytovaných v rámci její podnikatelské činnosti společností Hezkey s.r.o., IČ 03375234, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230608, (dále jen „poskytovatel" nebo „zhotovitel“)(společně dále také jen „služby“) pro subjekty považované za spotřebitele ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tj. fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „zájemce“ nebo „zákazník“, poskytovatel a zákazník společně dále také jen jako „smluvní strany“), i pro subjekty považované za podnikatele ve smyslu ust. § 420 a násl. občanského zákoníku. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí „Smlouvy o dílo návrhu interiéru" specifikované níže v čl. II. odst. 2.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo „Smlouvy o úvodní konzultaci“ specifikované níže v čl. 2.4. těchto všeobecných podmínek, a případně dalších smluv, na jejichž základě jsou posky­továny služby poskytovatele zákazníkům (tyto všechny smlouvy dále společně jen jako „Smlouva"), a obsahují obecná smluvní ujednání ve smyslu § 1751 občanského zákoníku, a jejich nedílnou součástí je i „Ceník služeb poskytovatele“ specifikovaný níže v čl. II. odst. 2.5. těchto všeobecných obchodních podmínek.


A. OBECNÁ USTANOVENÍ

I. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

 • 1.1. Smlouva je mezi poskytovatelem a zájemcem uzavírána zejména prostřednictvím on-line přístupné webové aplikace poskytovatele dostupné na webové stránce s adresou www.hezkey.cz, www.hezkey.sk nebo www.hezkey.com (dále jen „Web“).
 • 1.2. Zájemce o uzavření Smlouvy je povinen poskytovateli osobně či prostřednictvím Webu poskytnout nezbytné doklady osvědčující zejména totožnost zájemce.
 • 1.3. Nabídkou služeb se rozumí vybrané služby nabízené prostřednictvím Webu. Nabídka služeb se nepovažuje za návrh dodat služby ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka služeb je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu o dílo návrhu interiéru ohledně těchto služeb.
 • 1.4. V případě, že je Smlouva uzavírána prostřednictvím Webu, dochází k jejímu uzavření přijetím objednávky zájemcem poskytovatelem. Objednávku může zájemce vytvořit prostřednictvím Webu (dále jen „Objednávka“). Závazný návrh na uzavření Smlouvy je učiněn odesláním úplně vyplněné Objednávky na Webu. Poskytovatel se zavazuje přijmout návrh Smlouvy zákazníka, pokud tento návrh není v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Poskytovatel potvrdí přijetí návrhu na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v Objednávce. Smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je poskytovatelem zasláno zákazníkovi na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
 • 1.5. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejm. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 • 1.6. Pokud je Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nebo pokud je Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání, má zákazník, který je považován za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem uzavření Smlouvy nebo její změny. Toto právo musí zákazník uplatnit u poskytovatele zasláním oznámení o odstoupení od Smlouvy na e-mail poskytovatele, který k tomuto účelu bude označen na Webu. Zákazník je oprávněn na Webu rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li této možnosti, poskytovatel mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě, že k odstoupení od Smlouvy o dílo návrhu interiéru dle toho ustanovení dojde po dodání níže specifikovaného Díla, ponese zákazník veškeré náklady spojené s navrácením Díla v maximální výši dle aktuálně platného ceníku poštovních dopravců pro dopravu obdobného typu zásilek. Zákazník je v takovém případě Dílo povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, tím, že jej zašle zpět nebo je předá na adrese Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle Dílo zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Smluvní strany se dohodly, že pro případ zániku smlouvy o dílo návrhu interiéru uhradí zákazník zhotoviteli paušální náhradu nákladů spojených s činností objednatele při provádění Díla, a to ve výši 70% sjednané ceny Díla dle Smlouvy o dílo návrhu interiéru.
 • 1.7. Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy, poskytovatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije poskytovatel stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady.
 • 1.8. V případě zákazníků, kteří jsou považování za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, těmto zákazníkům přísluší rovněž práva podle § 1810 a násl. občanského zákoníku.
 • 1.9. Smlouva může být měněna nebo doplňována písemnými dodatky, kterými se rozumí i dodatky uzavřené formou vzájemné písemné elektronické komunikace smluvních stran bez ověření pravosti podpisů. Poskytovatel je oprávněn změnit předmět Smlouvy jednostranným aktem, pokud touto změnou dojde ke zlepšení kvalitativních parametrů dohodnutého předmětu Smlouvy a nedojde ke zvýšení plnění poskytovaných zákazníkem poskytovateli.
 • 1.10. Poskytovatel nejméně jeden (1) měsíc před nabytím účinnosti změny Smlouvy, změny všeobecných podmínek či změny Ceníku služeb poskytovatele, uveřejní informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň informuje o této změně zákazníka, a to na Webu či e-mailem. Skutečnost, že zákazník nové smluvní podmínky neakceptuje, je zákazník povinen oznámit poskytovateli prokazatelně písemně nejpozději do dne nabytí účinnosti změn. Právo ukončit Smlouvu podle tohoto bodu nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě změny právní úpravy. Aktuální znění Všeobecných podmínek je k dispozici na Webu.

II. DEFINICE POJMŮ

 • 2.1. Zákazník je buď a) fyzická osoba nepodnikatel, která má s poskytovatelem uzavřenou Smlouvu, nebo b) osoba, která má s poskytovatelem uzavřenou Smlouvu, a která není spotřebitelem, a která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Zákazník – podnikatel“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu s poskytovatelem, je Zákazníkem – podnikatelem vztahují pouze v rozsahu, který nevyplývá z kogentních ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, a které jsou adresovány spotřebitelům.
 • 2.2. Smlouvou o dílo návrhu interiéru se rozumí smlouva uzavřená mezi zákazníkem jako objednatelem a poskytovatelem jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek poskytovatele jako zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas dílo specifikované níže v čl. II. odst. 2.3. těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Dílo“) a závazek zákazníka jako objednatele převzít toto řádně provedené Dílo a zaplatit za něj zhotoviteli níže sjednanou cenu (dále jen „Smlouva o dílo návrhu interiéru“).
 • 2.3. Dílem se rozumí prezentace návrhu interiéru, pokud je to s ohledem na návrh interiéru možné a účelné vč. katalogu možného vybavení navrženého interiéru, a to v rozsahu interiéru specifikovaném objednatelem při uzavírání Smlouvy o dílo návrhu interiéru jako věc nehmotná, zachycená v digitální podobě ve formátu .pdf zpřístupněná zákazníkovi prostřednictvím e-mailu nebo datového úložiště na Webu, a provedená v souladu se Smlouvou o dílo návrhu interiéru a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 2.4. Smlouva o úvodní konzultací je nepojmenovaným typem smlouvy, jehož předmětem je závazek poskytovatele provést pro zákazníka sběr informací o zamýšlené rekonstrukci interiéru prostřednictvím Webu, výběr třetích osob – designérů za účelem prvotní konzultace zamýšlené rekonstrukce interiéru, a zajištění bezplatné konzultace v rozsahu maximálně půl hodiny v termínu sjednaném po domluvě mezi zákazníkem a třetí osobou – designérem (dále jen „Smlouva o úvodní konzultace“). Veškeré služby spojené se smlouvou o úvodní konzultaci jsou pro zákazníka zdarma. Na Smlouvu o úvodní konzultaci se nevztahuje část B. těchto obchodních podmínek. Účelem Smlouvy o úvodní konzultaci je, aby poskytovatel zajistil zákazníkovi nejvhodnější třetí osobu – designéra pro provedení části Díla dle Smlouvy o dílo návrhu interiéru, spočívající v návrhu interiéru.
 • 2.5. Ceník služeb poskytovatele je ceníkem, který obsahuje všechny zpoplatněné služby poskytované poskytovatelem na základě těchto všeobecných podmínek zákazníkovi. Pokud není mezi poskytovatelem a zákazníkem sjednáno jinak, použijí se na ceny mezi nimi sjednanými příslušná ustanovení Ceníku služeb poskytovatele.

B. SMLOUVA O DÍLO NÁVRHU INTERIÉRU

III. DÍLO A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

 • 3.1. Zákazník prohlašuje, že při uzavření Smlouvy o dílo návrhu interiéru poskytl poskytovateli veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, a zavazuje se v případě, že se při provádění Díla tyto podklady ukážou jako nedostačující či chybné, poskytnout poskytovateli dodatečné podklady v rozsahu nezbytném k řádnému a včasnému provedení Díla. Poskytovatel není vázán jakýmikoliv pokyny zákazníka k provádění Díla, vyjma těch, které vyplývají ze Smlouvy o dílo návrhu interiéru, a zejména podkladů poskytnutých poskytovateli dle předchozí věty.
 • 3.2. Poskytovatel bude zákazníka informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na Díle.
 • 3.3. Zákazník bere na vědomí, že Dílo není prováděno k realizaci rekonstrukcí interiérů, které vyžadují jakákoliv rozhodnutí či jiné akty orgánů veřejné správy, a součástí jeho charakteristiky proto nejsou náležitosti projektu stavebních změn ve smyslu takových právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je povinen při realizaci Díla dodržovat Smlouvu o dílo návrhu interiéru, převzaté podklady, veškeré ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla.
 • 3.4. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel neprovádí celé Dílo osobně, ale částečně také pod svým osobním vedením, kdy prováděním části Díla spočívajícím v návrhu interiéru je třetí osoba – designér, kterého si zákazník k provádění této části Díla na základě Smlouvy o úvodní konzultaci zvolil. Smluvní strany se dohodly, že takto zvolená třetí osoba – designér je kontaktní osobou poskytovatele ve věcech designu a technických věcech, a zákazník je oprávněn s ním při provádění Díla komunikovat, a zároveň je povinen mu poskytnout veškerou součinnost pro provádění Díla nezbytnou.
 • 3.5. Poskytovatel se Dílo zavazuje provést v termínu sjednaném ve Smlouvě o dílo projektu interiéru. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, komunikace mezi smluvními stranami a třetí osobou – designérem bude probíhat prostřednictvím Webu v rámci rozhraní, individualizovaného přístupovými údaji zákazníka. Zákazník je povinen se při provádění Díla řídit pokyny poskytovatele.
 • 3.6. Místem provádění Díla je sídlo poskytovatele nebo jiné jím určené místo.
 • 3.7. Poskytovatel je oprávněn provést Dílo i před sjednaným termínem dokončení a zákazník je povinen dříve dokončené Dílo převzít. Smluvní strany shodně prohlašují, že zákazník je do doby provedení Díla oprávněn prostřednictvím e-mailu poskytovatele takto označeného na Webu požadovat zaslání průběžného výsledku návrhu interiéru, který bude součástí Díla, a tento připomínkovat a sdělovat poskytovateli své návrhy na jeho úpravy či doplnění. Poskytovatel se zavazuje, je-li to možné a účelné připomínky a návrhy na úpravy či doplnění Díla dle předchozí věty při provádění Díla zohlednit, a zájemce při tom bere na vědomí, že při provádění Díla včetně zpracování účelných připomínek a návrhů na úpravy či doplnění Díla dle předchozí věty může mít vliv na dobu provádění Díla.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cena Díla je určena dle Ceníku služeb poskytovatele platného při uzavření Smlouvy o dílo návrhu interiéru, nebo smluvními stranami dohodnuta ve Smlouvě o dílo návrhu interiéru, a to sice ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají pevnou cenu Díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou s výjimkami dle tohoto ustanovení. Vícepráce jsou povoleny v rozsahu, kdy doba provádění Díla překročí doby specifikované v čl. III. odst. 3.5. těchto všeobecných podmínek, přičemž jejich cena činí 500 Kč za 1 hodinu. Je-li tak sjednáno v Smlouvě o dílo návrhu interiéru, může být součástí Díla v ceně dle Ceníku služeb poskytovatele také služba:
  • a. Zaměření interiéru,
  • b. Konzultace s designérem mimo projekt,
  • c. Osobní schůzka s designérem.
 • 4.2. Cena Díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci Díla včetně nákla­dů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby poskytované poskytovateli třetími osobami, pokud není ve Smlouvě o dílo návrhu interiéru nebo těchto všeobecných podmínkách dohodnuto jinak.
 • 4.3. Zákazník je oprávněn cenu za Dílo uhradit některým z následujících způsobů dle jeho volby učiněné při zadávání Objednávky prostřednictvím Webu:
  • a. bankovním převodem;
  • b. platební kartou po internetu;
  • c. službou Paypal
 • 4.4. Pokud není ve Smlouvě o dílo návrhu interiéru dohodnuto jinak, je cena za Dílo splatná ve dvou stejně velkých splátkách, přičemž první splátka je splatná do tří (3) pracovních dní ode dne odeslání Objednávky, a druhá splátka je splatná do pěti (5) pracovních dní ode dne dokončení Díla dle čl. V. těchto všeobecných obchodních podmínek, kdy velikost a poměr jednotlivých splátek je určen následovně:
 • 4.5. V případě úhrady kterékoliv splátky ceny Díla po lhůtě splatnosti má poskytovatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 • 5.1. Poskytovatel splní svůj závazek provést Dílo řádným dokončením Díla a jeho předáním zákazníkovi. Řádným dokončením Díla se rozumí dokončení Díla bez vad a nedodělků.
 • 5.2. Předáním Díla se rozumí předání Díla poskytovatelem zákazníkovi v digitální podobě e-mailem a nebo zpřístupněním v datovém úložišti na Webu, čímž je současně zákazníkovi umožněno jeho užití, a to v termínu mezi poskytovatelem a zákazníkem sjednaným. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je zákazníkovi oprávněna předat třetí osoba – designér, kterou poskytovatel za tímto účelem zmocnil.
 • 5.3. Zákazník není povinen Dílo převzít, má-li Dílo vady či nedodělky, nejedná-li se o vady či nedodělky, které nebrání užívání Díla jako celku. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí Díla do pěti (5) pracovních dní ode dne, kdy mu bude Dílo poskytovatelem doručeno. Zákazník je povinen odmítnutí převzetí Díla oznámit poskytovateli e-mailem na kontaktní adresu k tomu určenou a uvedenou na Webu, přičemž součástí tohoto oznámení musí být soupis případných vad a nedodělků Díla. V takovém případě se dále postupuje způsobem upraveným v čl. VI. těchto obchodních podmínek o odpovědnosti za vady Díla
 • 5.4. Vlastnické právo k vytvořenému Dílu na zákazníka přechází předáním a převzetím Díla podle tohoto článku.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

 • 6.1. Poskytovatel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání zákazníkovi, a dále za ty, které se na Díle vyskytnou v záruční době uvedené v odst. 6.2. tohoto článku.
 • 6.2. Poskytovatel poskytuje zákazníkovi záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby čtyřiadvaceti (24) měsíců od data převzetí Díla zákazníkem. V případě, že poskytovatel převezme Dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu Díla.
 • 6.3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • 6.4. Zákazník je povinen vady Díla reklamovat bezodkladně po té, co se o nich dozví. Reklamaci Díla je povinen oznámit poskytovateli e-mailem na kontaktní adresu k tomu určenou a uvedenou na Webu, přičemž součástí tohoto oznámení musí být soupis reklamovaných vad Díla a způsob jejich odstranění (dále jen „Reklamace“).
 • 6.5. Poskytovatel posoudí oprávněnost reklamovaných vad nejpozději do jednoho týdne ode dne doručení Reklamace, a v této lhůtě zároveň na e-mail zákazníka, který tento uvedl jako svůj kontaktní v Objednávce, zákazníka vyrozumí o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamovaných vad.
 • 6.6. Poskytovatel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady Díla neprodleně, nejpozději však do třiceti (30) pracovních dnů od doručení Reklamace.
 • 6.7. Záruční doba neběží ode dne doručení Reklamace, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
 • 6.8. V případě, že poskytovatel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je zákazník oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady poskytovatele. Náklady s tím spojené je poskytovatel povinen uhradit zákazníkovi do deseti (10) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 • 7.1. Dílo je dílem poskytovatele ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)(dále jen „autorský zákon“), přičemž některé jeho části mohou být tvořeny autorskými díly třetích osob. V takovém případě k jejich užití v souladu se Smlouvou o dílo návrhu interiéru uděluje podlicenci.
 • 7.2. Poskytovatel uděluje zákazníkovi licenci k veškerým nehmotným statkům, ke kterým mu vznikne vlastnické právo v důsledku provádění Díla podle této smlouvy, a na které se vztahuje autorský zákon, a to za předpokladu, že je poskytovatel povinen na základě Smlouvy o dílo návrhu interiéru hmotný substrát, na kterém je nehmotný statek zachycen, předat zákazníkovi. Poskytovatel uděluje podpisem této smlouvy výhradní licenci k užití takového nehmotného statku.
 • 7.3. Zákazník je oprávněn užít nehmotný statek všemi způsoby, tj. je oprávněn jej zejména dále zpracovat, měnit či upravovat.
 • 7.4. Licence je poskytnuta zákazníkovi na dobu trvání majetkových práv poskytovatele k nehmotnému statku, přičemž zákazník není povinen tuto licenci využít. Podlicence je poskytnuta v délce trvání od doby trvání příslušné licence.
 • 7.5. Odměna za užití nehmotného statku, jakož i za poskytnutí licence a podlicence je již zahrnuta do ceny Díla dle Smlouvy o dílo návrhu interiéru.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO NÁVRHU INTERIÉRU

 • 8.1. Vyjma dalších možností upravených právními předpisy jsou poskytovatel a zákazník oprávněni od Smlouvy o dílo návrhu interiéru odstoupit pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy o dílo návrhu interiéru druhou stranou.
 • 8.2. Podstatným porušením Smlouvy o dílo návrhu interiéru se rozumí zejména:
  • a. pokud poskytovatel nezahájí provádění Díla ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo návrhu interiéru,
  • b. prodlení poskytovatele se splněním termínu dokončení a předání Díla dle čl. III odst. 3.5. těchto všeobecných obchodních podmínek delší než patnáct (15) pracovních dnů,
  • c. provádění díla v rozporu s podklady poskytnutými v Objednávce či následně doplněnými;
  • d. pokud zákazník v důsledku svých připomínek a návrhů na úpravy či doplnění Díla podle čl. III. odst. 3.5. těchto všeobecných podmínek zapříčiní překročení doby provádění Díla tam uvedené, a nesjedná s poskytovatelem vícepráce, nebo je ve sjednaném termínu neuhradí.

C. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 9.1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jména a příjmení, e-mailu a telefonického kontaktu pro účely navázání spolupráce mezi zákazníkem a poskytovatelem a její následný průběh.
 • 9.2. Nakládání s osobními údaji zákazníka podléhá úpravě Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a případnými dalšími obecně závaznými právními předpisy, které problematiku zpracování osobních údajů upravují.
 • 9.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při používání Webu a uzavírání Smluv uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 • 9.4. Zpracováním osobních údajů zákazníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Aktuální informace o takových zpracovatelích budou zaslány zákazníkovi zaslány na jeho žádost. Všechny získané osobní údaje poskytovatel předává pouze zpracovatelům, se kterými spolupracuje v rámci své činnosti a za účelem poskytování služeb zákazníkům, nebo při plnění zákonných povinností.
 • 9.5. Jakékoliv osobní údaje zákazníka zpracovávané poskytovatelem jsou zpracovávány následovně:
  • Poskytovatel nepředává osobní údaje do třetích zemí,
  • Poskytovatel uchovává osobní údaje ve lhůtách určených interní směrnicí, a to převážně v délce stanovené obecně závaznými právními předpisy,
  • Zákazník může u poskytovatele uplatnit svá práva dle GPDR, a to sice právo být informován, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz (být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo přenositelnosti, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování,
  • Zákazník může podat stížnost na zpracování osobních údajů poskytovatelem dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů,
  • Zdrojem osobních údajů je zákazník, a výjimečně veřejně dostupné zdroje,
  • Poskytování osobních údajů je součástí zákonných a smluvních závazků a požadavků, a jejich neposkytnutí může naplnění těchto požadavků ohrozit či znemožnit,
  • Poskytovatel neprovádí automatizované rozhodování, ani profilování.
 • 9.6. Zpracováním osobních údajů zákazníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Aktuální informace o takových zpracovatelích budou zaslány zákazníkovi zaslány na jeho žádost.
 • 9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 9.8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 9.9. V případě, že by se zákazník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • a. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • b. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 9.10. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 9.11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo závodem poskytovatele a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka uvedenou při uzavírání Smlouvy, a s používáním http cookies, pokud při uzavírání Smluv na Webu neuvedl jinak.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
 • 10.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi nimi či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 • 10.3. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
 • 10.4. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) občanského zákoníku.
 • 10.5. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle Smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
 • 10.6. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
 • 10.7. Smlouvy a tyto všeobecné smluvní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány ve dvou jazykových verzích, v české a anglické. V případě jakéhokoliv rozporu při jejich výkladu převáží česká verze. Smlouvy včetně těchto všeobecných smluvních podmínek se řídí českým právem.
 • 10.8. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
 • 10.9. Písemnosti poskytovatele, které jsou doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jsou zasílány na adresu bydliště zákazníka, která je uvedena ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou si zákazník k tomuto účelu zvolí. Pokud se písemnost nepodaří doručit, považuje se za doručenou jejím dodáním na adresu odeslání stanovenou dle tohoto ustanovení nebo marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, a to i v případě, že se zákazník o jejím uložení nedozvěděl, popř. dnem, kdy se písemnost vrátila poskytovateli, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
 • 10.10. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo své spory s poskytovatelem nebo s Designérem řešit prostřednictvím České obchodní inspekce v rámci tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Informace o možnosti zahájení řízení před tímto orgánem jsou dostupné na jeho webových stránkách www.coi.cz. Zákazník, který je spotřebitelem, a hodlá uplatnit své právo v rámci mimosoudního řízení spotřebitelských sporů, se zavazuje o tomto záměru vyrozumět poskytovatele, a to e-mailem nejpozději ke dni podání návrhu na zahájení mimosoudního řízení spotřebitelských sporů.