Sdělení před uzavřením smlouvyObchodní společnost Hezkey s.r.o., IČ: 03375234, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 230608, e-mail: info@hezkey.cz, telefon: +420724309821 (dále také jen „Společnost“), jejíž hlavní činností je poskytování služeb v oblasti návrhu interiéru obytných i nebytových prostor,


ve smyslu ust. § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za účelem splnění svých povinností, které jí vůči jejím klientům – spotřebitelům vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku, sděluje následující informace, které se vztahují ke všem smlouvám, které v rámci své podnikatelské činnosti s klienty – spotřebiteli (ve smyslu ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „občanský zákoník“) uzavírá, zejména smlouvám o dílo návrhu interiéru a smlouvě o zprostředkování (všechny společně dále též jen „smlouvy“):

 • a) službou poskytovanou společností ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. b) občanského zákoníku je dílo spočívající v návrhu interiéru dle zadání spotřebitele;
 • b) cena služby a způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. c) občanského zákoníku je předmětem dohody spotřebitele a poskytovatele při uzavření konkrétních smluv, která vychází ze smluvních podmínek Společnosti, a je také v úplném znění k dispozici na webových stránkách Společnosti www.hezkey.cz, www.hezkey.com, www.hezkey.sk;
 • c) způsob platby a způsob plnění ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. d) občanského zákoníku, je dodání předmětu díla sjednaným způsobem, či zprostředkování sjednané činnosti;
 • d) náklady na dodání ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. e) občanského zákoníku nejsou;
 • e) práva vznikající z vadného plnění či záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. f) občanského zákoníku jsou upraveny ve smluvních podmínkách Společnosti;
 • f) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. g) občanského zákoníku jsou uvedeny ve smluvních podmínkách Společnosti;
 • g) údaje k digitálnímu obsahu, včetně technických ochranných opatření ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. h) občanského zákoníku: dílo je poskytováno ve formátu .pdf, ochranná opatření nejsou;
 • h) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem ve smyslu ust. § 1811 odst. 2) písm. i) občanského zákoníku: digitální obsah díla je součinný s hardwarem a softwarem za použití aktuální verze softwarového programu umožňující prohlížení formátu .pdf;

pro případ, že smlouvy jsou uzavírány za užití prostředku komunikace na dálku ve smyslu ust. § 1820 odst. 1) a § 1843 odst. 1) občanského zákoníku, uvádí Společnost následující sdělení:

 • a) náklady na prostředky komunikace na dálku odlišné od základní sazby nejsou, tj. jde o běžné náklady související s připojením k internetu, službám mobilního operátora atp.;
 • b) záloha či obdobná platba je vyžadována v souladu se smluvními podmínkami Společnosti;
 • c) nejde o smlouvy s opakovaným plněním, tzn. není ani nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat;
 • d) smlouvy nejsou uzavírány na dobu neurčitou, a jejich předmětem není opakované plnění, neuvádí se proto údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, nebo údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem dle písm. b);
 • e) klient – spotřebitel je oprávněn využít práva odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím formuláře k tomu určeného, který je dostupný na webových stránkách Společnosti, nejpozději do 14 dní ode dne uzavření jakékoliv smlouvy;
 • f) protože předmětem smlouvy není dodávka zboží, nejsou žádné náklady, které by klientovi – spotřebiteli mohly vzniknout v souvislosti s odstoupením od smlouvy;
 • g) v případě odstoupení od smlouvy o dílo návrhu interiéru vzniká klientovi – spotřebiteli povinnost uhradit paušální náhradu nákladů ve výši 70% sjednané celkové ceny díla;
 • h) Společnost neprovádí zvláštní způsob mimosoudního vyřizování stížností klientů – spotřebitelů; klient – spotřebitel se se stížností může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru způsobem dle platných právních předpisů, kterým je Česká obchodní inspekce, více na www.coi.cz;
 • i) dohled nad činností Společnosti není dle zákona vykonáván žádnou zvláštní institucí;
 • j) základem pro vytvoření vztahů s klientem – spotřebitelem před uzavřením této smlouvy je právo České republiky, to je také rozhodným právem, přičemž české soudu jsou příslušné v případě sporů ze smluv;
 • k) Společnost s klientem – spotřebitele za trvání závazku jedná a poskytuje mu smluvní podmínky a další údaje v českém jazyce, popřípadě v jazyce slovenském či anglickém;
 • l) garanční fond není zřízen;
 • m) poskytnuté údaje zůstávají v platnosti do doby, než Společnost nezveřejní jejich nové znění způsobem, jakým jsou zveřejněny stávající údaje.